İnternet Yasası Bekleniyor

RTÜK ve BTK uzmanlarının ortak hazırladığı "Radyo Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

09 Ekim 2018 Salı 13:49
İnternet Yasası Bekleniyor
RTÜK ve BTK uzmanlarının ortak hazırladığı "Radyo Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Tasarıda yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali yaptırımları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı tüm iletim ortamlarını da kapsıyor.
Yönetmelik taslağında internet ortamı “Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinden oluşturulan ortam” olarak tanımlanarak, taslakta bir kuruluşun her bir hizmet için (Radyo, Televizyon ve internet) ayrı ayrı lisans alması öngörülüyor:
“Aynı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ancak bir radyo, bir televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için ayrı ayrı lisans almak zorundadır. Yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali yaptırımları medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı tüm iletim ortamlarını kapsar.”
İNTERNET YAYINI İÇİN ANONİM ŞİRKET KURULACAK
İnternet yayını yapmak isteyen yeni yönetmelikle artık Anonim Şirket kurmak zorunda olacak. Şartlar şöyle:
İnternet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusu
MADDE 8 – (1) İnternet ortamından yayın iletim yetkisi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan limited veya anonim şirketlere verilir. Yayın iletim yetkisi verilmesi için Kurum tarafından elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilmiş bulunma şartı aranmaz.
(2) İnternet ortamından yayın iletim yetkisi başvuruları, Üst Kurula muhatap talep dilekçesiyle birlikte Üst Kurulca hazırlanan internet ortamından yayın iletim yetkisi başvuru formları doldurulup imzalanmak ve aşağıdaki belgeler de eklenmek suretiyle yapılır.
a) Ana sözleşme ve varsa değişikliklerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
b) Ortak, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve varsa genel müdür yardımcısına ait T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri ve adli sicil kaydı olmadığına dair beyan, yabancı uyruklu kişiler içinse pasaportun noter onaylı örneği,
c) Temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri,
ç) Koşullu erişim sistemine ilişkin bilgi ve belgeler,
(3) Bu Yönetmelikte aranan şartların sağlanması ve istenilen bilgi ve belgelerin Üst Kurula ibrazı halinde, internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusu Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca değerlendirilir ve uygun bulunanlara internet ortamından yayın iletim yetkisi verilir
İnternet ortamından yayın lisansı başvurusu
MADDE 7 – (1) İnternet ortamından yayın lisansı münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketlere verilir.
(2) İnternet ortamından yayın lisansı başvuruları, Üst Kurula muhatap talep dilekçesiyle birlikte Üst Kurulca hazırlanan internet ortamından yayın lisans başvuru formları doldurulup imzalanmak ve aşağıdaki belgeler de eklenmek suretiyle yapılır.
a) Ana sözleşme ve varsa değişikliklerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinde öngörülen en az sermaye tutarının tamamının ödendiğini gösterir mali müşavir raporu,
c) Ortak, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve sorumlu müdür ile varsa genel müdür yardımcısına ait T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri ve adli sicil kaydı olmadığına dair beyan, yabancı uyruklu kişiler içinse pasaportun noter onaylı örneği,
ç) Kullanılacak logo ve/veya çağrı işaretine ilişkin yönetim kurulu kararı ile bu konudaki başvuru ve/veya hak sahipliğini gösterir belgelerin örneği,
d) Temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri,
(3) Diğer ortamlardan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, 6 ncı madde uyarınca internet ortamından sundukları radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri dışındaki internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri için başvurularında; talep dilekçesini ve ilgili yayın hizmetine ilişkin doldurulup imzalanmış internet ortamından yayın lisans başvuru formlarını Üst Kurula iletmeleri yeterlidir.
(4) Bu Yönetmelikte aranan şartların sağlanması ve istenilen bilgi ve belgelerin Üst Kurula ibrazı halinde, internet ortamından yayın lisansı başvuruları Üst Kurul tarafından 6112 sayılı
Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca değerlendirilir ve uygun bulunanlara internet ortamından yayın lisansı verilir.
(5) Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yayın akış çizelgesinde yer alan görsel işitsel hizmetleri eş zamanlı olmadan arşivden veya depodan yayınlamak istemeleri halinde internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı almak zorundadırlar.
LİSANS ÜCRETİ 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
İnternet Yayını için kullanıcılar RÜTK’e 10 bin lira lisans ücreti ödeyecek. Bu konuda yükümlülüklerde şöyle:
İnternet ortamından yayın lisans ücreti ve mali yükümlülükler
MADDE 12- (1) İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10.000,00 Türk lirası; İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk lirası; İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk lirasıdır.
(2) İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri birinci fıkradaki bedellerin beş katı olarak hesaplanır.
(3) Yayın hizmetlerini abone ve/veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Üst Kurula öderler.
(4) İnternet ortamından yayın lisans ücreti peşin veya taksitle ödenebilir. Yayın lisans ücretini taksitle ödemek isteyen kuruluşlar, birinci taksitini lisans belgesinin verilmesinden önce ödemek koşuluyla, altı taksit miktarı tutarında tedavüldeki Türk parası cinsinden nakdi teminat veya Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Üst Kurul tarafından belirlenen örneğe uygun on yıl süreli banka teminat mektubu sunmak zorundadır.
(5) İnternet ortamından yayın lisans ücretleri Üst Kurul tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle belirlenerek Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır ve takip eden Ocak ayı başından itibaren uygulanır ve internet ortamından yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye göre ödenir.
RESMİ GAZETEDE YAYINLANMASI BEKLENİYOR
İnternet yayıncılığını yasal kapsama alacak olan tasarsının Cumhurbaşkanlığına gönderildiği ve incelendikten sonra Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyor.
 
banner315

    Yorumlar

banner334
Hava Durumu

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
Arşiv